Odpracowanie zaległości

Regulamin Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych
 
§1.

Przedmiotem Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych jest świadczenie różnych czynności zastępczych w zamian za należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, określne jako płatność pieniężna. Program adresowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

§2.

1. Regulamin Programu umieszczony będzie:

a) na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wraz z formularzem zgłoszeniowym z możliwością pobrania lub wydruku przez zainteresowane osoby,

b) na tablicy ogłoszeń we wszystkich komórkach organizacyjnych Zakładu

2. Szczegółowych informacji o Programie udzielać będą wyznaczeni pracownicy Zakładu.

3. Informacje o Programie powinny być rozpowszechniane w każdy możliwy sposób przez wszystkich pracowników Zakładu.

4. Pracownicy Zakładu proponować będą Dłużnikom udział w Programie.
 

§3.


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Gminie - rozumie się Gminę Miejską Pabianice;

2. Lokalu – rozumie się przez to lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice;

3. Dłużniku – rozumie się przez to posiadające zaległości w opłatach za używanie lokalu osoby będące najemcami lokali bądź osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego -
z wyjątkiem osób, które samowolnie zajęły lokal – a także osoby zamieszkujące z najemcą i zobowiązane solidarnie z nim do zapłaty czynszu oraz innych opłat;

4. Opłatach – rozumie się przez to opłaty za używanie lokalu tj. czynsz najmu, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz odsetki za nie terminowe wpłaty;

5. Zadłużeniu – rozumie się prze to zaległe opłaty za używanie lokalu, o których mowa w pkt 4 według stanu na dzień 31 grudnia 2016r;

6. Zarządcy – rozumie się przez to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach;

7. Dochodzie – rozumie się przez to dochód, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r..o dodatkach mieszkaniowych (DZ.U. z 2013 r poz.966 i 984 oraz z 2015r poz.693).
 
§4.

1. Świadczenie zastępcze będzie wykonywane przez dłużnika na podstawie umowy o spłatę zadłużenia czynszowego w formie odpracowania zaległości, zawartej z Gminą reprezentowaną przez Zarządcę.
2. Przedmiotem świadczenia mogą być prace porządkowe, prace remontowokonserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone na rzecz Gminy, które nie są realizowane w ramach zawartych umów z innymi podmiotami.
 

§5.


1. Warunkiem przystąpienia do Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych jest bieżące regulowanie należności czynszowych.
2. Nie ma możliwości przystąpienia do Programu zastępczo w zamian za bieżące należności czynszowe.
3. Dłużnik może skorzystać z możliwości spłaty zadłużenia w formie odpracowania zaległości po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) Zadłużenie dłużnika przekracza 6-krotność miesięcznego czynszu.
b) Dochód miesięczny w gospodarstwie domowym dłużnika nie przekracza:
- 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
- 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
 
§6

Wartość prac wykonywanych przez dłużnika jest ustalana na podstawie cennika stanowiącego załącznik nr 2 .
§7

1. O zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego mogą się ubiegać:

1) najemcy posiadający zadłużenie na dzień 28.02.2017 roku, nie objęte orzeczeniem sądowym (wyrokiem/nakazem zapłaty),

2) najemcy posiadający zadłużenie na dzień 28.02.2017 roku objęte orzeczeniem sądowym (wyrokiem /nakazem zapłaty) z wyjątkiem spraw skierowanych do egzekucji komorniczej,

3) osoby zamieszkujące w lokalu bez tytułu prawnego, posiadające zadłużenie z tytułu czynszu lub odszkodowania,

4) pozostałe osoby w stosunku , do których egzekucja komornicza jest bezskuteczna.
 
§8

1. Dłużnik ma prawo powierzenia odpracowania zaległości osobie wskazanej, deklarującej gotowość odpracowania zadłużenia lub jego części po uprzednim poinformowaniu wierzyciela i wyrażeniu przez niego zgody w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

2. Osoba, o której mowa w ust.1, składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
 
§9
1. Spłata zadłużenia czynszowego w oparciu o niniejsze Zarządzenie następuje na wniosek dłużnika, złożony w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Umowa o spłatę zadłużenia, o której mowa w ust 1, zawierana będzie z dłużnikiem po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.

3. Wartość świadczenia zostanie określona w umowie, o której mowa w § 4 ust 1.

4. Przedmiotem umowy mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice, które nie są realizowane w ramach zawartych umów z firmami wykonawczymi.

5. Potrzebny do realizacji powierzonego zadania materiał i narzędzia oraz kamizelkę odblaskową zabezpiecza właściwa komórka organizacyjna ZGM, do której został skierowany dłużnik.

6. Osoba wykonująca świadczenie zastępcze zabezpiecza we własnym zakresie odzież oraz obuwie odpowiednie do charakteru powierzonych zadań.
 
§10
1. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na wniosek zainteresowanego dłużnika możliwe będzie indywidualne określenie ilości godzin odpracowania należności.

2. Wartość spełnionego świadczenia będzie rozliczana w stosunku miesięcznym na poczet zaległości najdawniejszych.

3. W przypadku niewywiązania się z zawartej umowy w rozliczeniu miesięcznym umowa ulega rozwiązaniu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust.2 zaliczeniu na poczet zaległości podlegać będzie wyłącznie wartość faktycznie wykonanych prac przez zobowiązanego.
 
§11
1. Odbiór świadczeń zastępczych wykonywanych w ramach spłaty zadłużenia następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy, sporządzonego na ostatni roboczy dzień miesiąca. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5.

2. Wartość świadczenia jest określona w protokole podpisanym przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, w której dłużnik wykonuje świadczenie zastępcze.
3. Protokół stanowi podstawę do rozliczenia wykonanych świadczeń zastępczych i zmniejszenia zadłużenia. Protokół ten będzie co miesiąc przekazywany do Działu Księgowości, który wystawi notę wewnętrzną oraz do Komórki Czynszów w celu zaewidencjonowania spłaty zadłużenia na analitycznym koncie dłużnika w programie czynszowym.

4. Po zakończeniu każdego miesiąca wyznaczony pracownik, sporządzi i przekaże do Komórki Windykacji informację zawierającą wykaz dłużników, z którymi podpisano porozumienie o spłatę zadłużenia oraz wartość świadczeń zastępczych, które winny być zaewidencjonowane jako spłata zadłużenia. Powyższe służyć będzie weryfikacji zapisów na koncie lokatorskim.
 
§12

Dłużnik zobowiązany jest do odbycia szkolenia bhp przyjętego na ogólnych zasadach w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach. Poświadczenie szkolenia bhp dłużnik potwierdza podpisem na karcie szkolenia (załącznik nr 6) oraz oświadczeniu (załącznik nr 7)
 
§13

Dłużnicy mogą regulować zadłużenie w formie odpracowania zaległości w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego zarządzenia.
 
§14

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacj.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia 06.12.2023 01:10 pdf 280,28 KB 0
2 Zakres prac z cennikiem 06.12.2023 01:11 pdf 101,2 KB 0
3 Oświadczenie dłużnika 06.12.2023 01:11 pdf 314,51 KB 0