Fundusze Europejskie


Gmina Miejska w Pabianicach otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na projekt:

Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z   placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Projekt otrzymał dofinnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 328 233,81 zł

w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 876 478,37 zł,

co stanowi 74,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 Celem głównym projektu jest poprawa jakości oraz dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich:

  •  zwiększenie ilości dostępnych mieszkań wspomaganych, stanowiących zasób mieszkaniowy gminy;
  • poprawa jakości mieszkań (podwyższony standard, dodatkowe wyposażenie), w tym wyposażenie w niezbędne przyłącza (CO, CWU);
  • zapewnienie mieszkańcom lokali wsparcia w postaci szkoleń prowadzących do zdobycia kwalifikacji zawodowych;
  • zachęcanie odbiorców projektu do aktywności w lokalnej społeczności.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez remont zdegradowanego budynku przy ul. Sienkiewicza 6 na lokale wspomagane wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego budynek.

Dopełnieniem projektu będą działania z zakresu aktywizacji zawodowej, mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne tycz osób.

Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.